عصر انتقال داده رایتک
 
تعرفه اینترنت - رایتک

نام سرویسمبلغ یکماهه
سرويس مرواريد6 ماهه(10گيگ،سرعت 2 تا 16مگ(3ماه اشتراک سايت هاي منتخب نيم بها و 7سايتVOD رايگان))30,000 ریال
سرويس مرواريد 12 ماهه(20گيگ،سرعت 2 تا 16مگ(3ماه اشتراک سايت هاي منتخب نيم بها و 7سايتVOD رايگان))30,417 ريال
سرويس مرواريد 24 ماهه(40گيگ،سرعت تا 16مگ(3ماه اشتراک سايت هاي منتخب نيم بها و 7سايتVOD رايگان))30,417 ريال
سرويس صدف 12 ماهه(6گيگ،سرعت 2 تا 16مگ(3ماه اشتراک سايت هاي منتخب نيم بها و 7سايتVOD رايگان))15,833 ريال
سرويس صدف 18 ماهه(6گيگ،سرعت 2 تا 16مگ(3ماه اشتراک سايت هاي منتخب نيم بها و 7سايتVOD رايگان))52,778 ريال
سرويس صدف 24 ماهه(110گيگ،سرعت 2 تا 16مگ(3ماه اشتراک سايت هاي منتخب نيم بها و 7سايتVOD رايگان))63,750 ريال
  

نام سرویسمبلغ یکماهه
اينترنت پرسرعت شهاب 12 گيگ در 6 ماه166,667 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 02 گيگ در ماه240,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 02 گيگ در ماه (4 تا 10 صبح نامحدود)290,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 04 گيگ در ماه290,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)340,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 120 گيگ در 12ماه358,333 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 60 گيگ در 6ماه385,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 30 گيگ در 3ماه403,333 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 10 گيگ در ماه420,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 300 گيگ در 12ماه( 2 تا 8صبح رايگان)597,500 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 20 گيگ در ماه600,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 40 گيگ در ماه930,000 ريال
اينترنت پرسرعت شهاب 200 گيگ در ماه3,000,000 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
اينترنت پرسرعت کهکشان 18 گيگ در 6 ماه122,500 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان 02 گيگ در ماه220,000 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان 48 گيگ در 12 ماه260,000 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان 04 گيگ در ماه265,000 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)270,000 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)315,000 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان10 گيگ در ماه400,000 ريال
اينترنت پرسرعت کهکشان 10 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)450,000 ريال
اينترانت 8192كيلو بيت ( اينترانت شباب) با امکان تبادل 40 گيگ در ماه- يکساله488,750 ريال
سرويس کهکشان غيرحجمي 150گيگ در3 ماه( حجم بين الملل)1,000,000 ريال
سرويس کهکشان غيرحجمي 50 گيگ در ماه( حجم بين الملل)1,000,000 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
سرويس DSLBOX زرد نسل 3 (6ماه، 6گيگ، 6مگ)173,990 ريال
اينترنت پرسرعت 90 گيگ، 3 ماه با سرعت تا6 مگ222,000 ريال
اينترانت 6144 كيلو بيت ( اينترانت شباب) با امکان تبادل 30 گيگ در ماه- يکساله373,750 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
اينترنت پرسرعت کولاک 24 گيگ در 12 ماه140,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 02 گيگ در ماه200,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 04 گيگ در ماه239,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)250,000 ريال
اينترانت 4096 كيلو بيت ( اينترانت شباب ) با امکان تبادل 20 گيگ در ماه- يکساله276,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 24 گيگ در 6ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)288,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)289,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 10 گيگ در ماه379,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 180 گيگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)451,667 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 120 گيگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)544,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 60 گيگ در 3 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)570,000 ريال
سرويس کولاک غيرحجمي 33گيگ در ماه( حجم بين الملل)600,000 ريال
سرويس کولاک غيرحجمي 99گيگ در3 ماه( حجم بين الملل)600,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 30 گيگ در ماه739,000 ريال
اينترنت پرسرعت کولاک 60 گيگ در ماه1,190,000 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود طلايي از 1536 تا 4096 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 2160گيگ در12ماه1,830,800 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود طلايي از 1536 تا 4096 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 1080گيگ در6ماه1,870,600 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود طلايي از 1536 تا 4096 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 540گيگ در3ماه1,930,300 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود طلايي از 1536 تا 4096 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 180گيگ درماه1,990,000 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
اينترنت پرسرعت کيميا 02 گيگ در ماه140,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 12 گيگ در6 ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)186,667 ريال
اينترانت 2048 كيلو بيت ( اينترانت شباب) با امکان تبادل 15 گيگ در ماه- يکساله189,750 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 02 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)190,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 04 گيگ در ماه192,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 60 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)229,667 ريال
اينترنت پرسرعت هواداران استقلال3090 (2مگ، 4 گيگ در ماه (6تا 10 صبح نيم بها))239,000 ريال
اينترنت پرسرعت هواداران پرسپوليس3090 (2مگ، 4 گيگ در ماه (6تا 10 صبح نيم بها))239,000 ريال
اينترنت پرسرعت هواداران تراکـتورسازي3090 (2مگ، 4 گيگ در ماه (6تا 10 صبح نيم بها))239,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 12 گيگ در 3ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)242,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 04 گيگ در ماه(2 تا 8 صبح نامحدود)242,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 10گيگ در ماه319,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 48 گيگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)329,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 24 گيگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)330,000 ريال
سرويس کيميا غيرحجمي 25گيگ در ماه ( حجم بين الملل)400,000 ريال
سرويس کيميا غيرحجمي 75گيگ در3 ماه( حجم بين الملل)400,000 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود نقره اي از 512 تا 2048 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 36گيگ در12ماه496,800 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود نقره اي از 512 تا 2048 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 432گيگ در6ماه507,600 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود نقره اي از 512 تا 2048 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 108گيگ در3ماه523,800 ريال
اينترنت پرسرعت نامحدود نقره اي از 512 تا 2048 کيلوبيت با امکان تبادل حداقل 36گيگ درماه540,000 ريال
اينترنت پرسرعت کيميا 30 گيگ در ماه659,000 ريال
اينترانت 2048 كيلو بيت نامحدود با امکان تبادل حداقل 160 گيگ747,000 ريال
اينترانت 2048 كيلو بيت نامحدودالماس داراي IP استاتيک2,000,000 ريال

اينترنت پرسرعت چابک 24گيگ در12 ماه102,417 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 02 گيگ در ماه120,000 ريال
اينترانت 1024 كيلو بيت ( اينترانت شباب ) با امکان تبادل 10گيگ در ماه- يکساله128,800 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 04 گيگ در ماه155,000 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 12 گيگ در6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)166,667 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 12 گيگ در 3ماه170,000 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 02 گيگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)170,000 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 04 گيگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)205,000 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 06 گيگ در ماه209,000 ريال
اينترنت پرسرعت چابک 60 گيگ در 12ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)220,667 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
سرويس اينترنت پرسرعت ويژه اصناف( 2گيگ يکـساله)56,799 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 24 گيگ در12 ماه82,500 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 12 گيگ در 6ماه85,000 ريال
اينترانت 512 كيلو بيت ( اينترانت شباب ) با امکان تبادل 7گيگ در ماه – يکساله88,550 ريال
اينترانت 512 كيلو بيت ( اينترانت شباب ) با امکان تبادل 7گيگ در ماه- شش ماهه88,550 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 02 گيگ در ماه100,000 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 03 گيگ در ماه130,000 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 48 گيگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)139,000 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 04 گيگ در ماه150,000 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 03 گيگ در ماه (8 تا 10 صبح نامحدود)180,000 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 24 گيگ در 6 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)195,667 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 12 گيگ در 3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)200,000 ريال
اينترنت پرسرعت چلچله 04 گيگ در ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)200,000 ريال
اينترانت 512 كيلو بيت نامحدود با امکان تبادل حداقل 40 گيگ273,750 ريال
اينترانت 512 كيلو بيت نامحدود الماس داراي IP استاتيک800,000 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
اينترنت پرسرعت چالاک 24 گيگ در 12 ماه71,667 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 02 گيگ در ماه85,000 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 24 گيگ در 12 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)115,667 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 02 گيگ در ماه( 2 تا 8 صبح نامحدود)135,000 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 04 گيگ در ماه137,000 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 18 گيگ در 6ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)164,000 ريال
اينترانت 256 كيلو بيت نامحدود با امکان تبادل حداقل 20 گيگ176,500 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 18 گيگ در 3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)183,333 ريال
اينترنت پرسرعت چالاک 04 گيگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)187,000 ريال

نام سرویسمبلغ یکماهه
اينترنت پرسرعت حامي 24 گيگ در 12 ماه65,833 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 12 گيگ در 6ماه75,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 02 گيگ در ماه75,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در3 ماه75,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 24 گيگ در 12 ماه ( 2 تا 8صبح نامحدود)109,833 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 12 گيگ در 6ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)121,667 ريال
اينترانت 128 كيلو بيت نامحدود با امکان تبادل حداقل 10 گيگ123,890 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 02 گيگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)125,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 06 گيگ در3 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)125,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 04 گيگ در ماه127,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 18 گيگ در 6 ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)159,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 18 گيگ در 3 ماه (2 تا 8 صبح نامحدود)170,000 ريال
اينترنت پرسرعت حامي 04 گيگ در ماه ( 2 تا 8 صبح نامحدود)177,000 ريال
اينترانت 128 كيلو بيت نامحدودالماس داراي IP استاتيک300,000 ريال

به کليه تعرفه های فوق 9 درصد عوارض ارزش افزوده اضافه می گردد

new-footer